Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

O Banku

Rys historyczny Banku

 

W 1907 roku zwrócono się do patrona istniejącego w Poznaniu już od roku 1871 Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, Księdza Piotra Wawrzyniaka działającego w Mogilnie, z prośbą o przybycie do Świecia i założenie wzorowanego na istniejących spółkach- Banku Ludowego.
W dniu 25.10.1907 roku nastąpiło założenie w Świeciu spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Bank Ludowy. Historyczny moment ma odzwierciedlenie w zachowanym protokólarzu z Walnych Zebrań oraz przyjętym pierwszym Statucie Banku. Mimo różnych trudności obroty Banku Ludowego w okresie międzywojennym z roku na rok wzrastały.

W 1929 roku nabyto po uprzednim sprzedaniu 2 mniejszych domów okazałą nieruchomość przy ul. Klasztornej i Kopernika, dokąd też przeniesiono lokal Banku. Mimo poważnej konkurencji na miejscu - Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu / jedna z największych kas na Pomorzu /, Miejska Kasa Oszczędności oraz Filii Deutsche Volksbank w Bydgoszczy - Bank Ludowy utrzymywał swoją pozycję.
Po II wojnie przystąpiono do reaktywowania Banku Ludowego zwołując zebranie na 12.11.1945 roku. Wprowadzenie w życie dekretu z dnia 22.02.1948 roku o reformie bankowej spowodowało przekształcenie dotychczasowych SOP na Gminne Kasy Spółdzielcze a jednocześnie nastąpiła poprawa sytuacji Banku.
Zgromadzenie 27.06.1950 roku uchwala przyjęcie nowego Statutu i nowej nazwy, a zakres działania objął teren ówczesnych 5 gmin. W następnym roku w każdej z gmin założono Punkty Kasowe, które poważnie ułatwiły rolnikom otrzymywanie gotówki za produkty rolne na miejscu.

W 1956 roku przyjęto nowy Statut i zmieniono nazwę na "Kasę Spółdzielczą" Zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 maja 1957 roku nastąpiło przejęcie od Banku Rolnego obsługi kredytów średnio i długoterminowych dla rolnictwa z wyjątkiem kredytów budowlanych i inwestycyjnych. Dalsza działalność omawianej instytucji również przebiegała pod kątem zmian organizacyjnych.
W 1975 roku w wyniku uprzedniego podziału administracyjnego i powołania nowych gmin zachodziła konieczność dokonania zasadniczych zmian w strukturze i kompetencji banków. W wyniku integracji Banku Ludowego SOP i Banku Rolnego powstał Bank Spółdzielczy, którego jednostką nadrzędną był Bank Gospodarki Żywnościowej.

Z dniem 01.07.1975 roku Bank Spółdzielczy przejął z byłego Banku Rolnego zadania w zakresie udzielania wszystkich kredytów dla indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie działania. Ponadto BS przejął czynności kredytowe jak kredytowanie nieruchomościami rolnymi, sprzedaż gruntów P.F.Z. z terenu 10 gmin, kredytowanie i finansowanie Zespołów Rolników Indywidualnych, Spółek Wodnych i innych Zrzeszeń Rolników, jak również Rzemiosła, Prywatnego Handlu i Usług.

Kolejnym okresem, który wpłynął na kształt i funkcję oraz rolę Banków Spółdzielczych, a tym samym naszego BS był przełom lat 1989-90. Związane to było głównie ze zmianą struktur ustrojowych i gospodarczych w Polsce. W 1990 roku część Banków Spółdzielczych postanowiło zrzeszyć się poza strukturami BGŻ. w 1991 roku powstał pierwszy Bank regionalny pod nazwą "Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. " z siedzibą w Poznaniu, zrzeszający Banki Spółdzielcze ościennych województw. Jednym z założycieli i akcjonariuszy tego banku jest BS w Świeciu. Bank Spółdzielczy w Świeciu zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli podpisał ostatecznie umowę o zrzeszeniu się w P-KBR S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, co nastąpiło w 1996 roku.

Wejście w życie w 1998 roku uchwały K.N.B. określającej minimum kapitałowe spowodowało,że Zarządy i Rady BS Świecie i BS Bukowiec porozumiały się, co do utworzenia wspólnego silniejszego kapitałowo Banku. W ślad za tym Nadzwyczajne Walne Zebrania obu banków podjęły uchwały o połączeniu działalności z dniem 01.01.1999 roku. W marcu 2002 roku zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli Zarząd BS w Świeciu podpisał umowę o zrzeszeniu się w Spółdzielczej Grupie Bankowej GBW S.A. w Poznaniu.

Rozwijająca się działalność kredytowa i depozytowa naszego Banku oraz wzrost ilości transakcji spowodowała konieczność powstania nowych Punktów Kasowych w Świeciu. W roku 2004 został uruchomiony Punkt Kasowy na osiedlu Marianki a w roku 2007 kolejny Punkt Kasowy na osiedlu Kościuszki - ul. Gen.Hallera - na terenie byłej jednostki wojskowej.

100-lecie Banku Spółdzielczego w Świeciu

 

20 listopada 2007 r. BS w Świeciu obchodził 100 lat swojego powstania. W kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli odbyła się Msza Święta, podczas której poświęcono sztandar Banku.

Uruchomienie kolejnych bankomatów w Bank Spółdzielczym w Świeciu

Pod koniec czerwca 2008 roku uruchomiliśmy kolejny bankomat Banku Spółdzielczego w Świeciu. Zlokalizowany jest w Punkcie Kasowym w Świekatowie na ul. Dworcowej 12.

Następnie, w drugiej połowie sierpnia 2008 roku został uruchomiony bankomat w placówce handlowej w Bukowcu na ul.Dworcowej 14. Obecnie został przeniesiony na ul. Ceynowy 1.

DEPOZYT KOPERTOWY

Pozwala on na wpłatę gotówki (tylko banknotów) na własny rachunek w BS w Świeciu, poprzez złożenie depozytu w bankomacie.
Korzyścią wypływającą z nowej funkcjonalności jest możliwość dokonywania wpłat poza godzinami otwarcia placówki.
Jednorazowy depozyt ograniczony jest możliwością włożenia maksymalnie do 100 sztuk banknotów (w zależności od stopnia ich zużycia).


Aktywacja usługi jest bezpłatna i wymaga złożenia wniosku w Banku.
 

Depozyt kopertowy dostępny jest w Bankomacie w Centrali Banku.

  

 

Punkt kasowy w Grucznie

6 stycznia 2010 roku otworzyliśmy kolejny Punkt Kasowy w Grucznie. Do punktu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:15.

 

Przeniesienie punktu kasowego Kościuszki

2 sierpnia 2010 roku został przeniesiony Punkt Kasowy z ul. Hallera  na Chmielniki 2b (budynek Inkubatora).
 

 

Przeniesienie punktu kasowego Kościuszki


1 października 2011 roku Punkt Kasowy Kościuszki został przeniesiony z Inkubatora Przedsiębiorczości na ulicę Hallera 7.

 

Uruchomienie Bankomatu przy Punkcie Kasowym Marianki


Z początkiem czerwca 2012 roku został uruchomiony kolejny Bankomat Banku Spółdzielczego w Świeciu.

 

Punkt Kasowy w Dolnej Grupie

   Od listopada 2014 roku w tym miejscu działa bankomat. Jest on dostępny całą dobę.

   20 stycznia 2015 roku otworzyliśmy Punkt Kasowy w Dolnej Grupie.

   Do punktu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:00.

 

Przeniesienie bankomatu w Bukowcu

30 sierpnia 2016 roku został przeniesiony bankomat z ul. Dworcowej na ul. Ceynowy 1.

 

Uruchomienie bankomatu przy Punkcie Kasowym Kościuszki

17 sierpnia 2018 roku został uruchomiony bankomat na ul. Hallera 7a w Świeciu.

 

Uruchomienie bankomatu przy Punkcie Kasowym w Grucznie

21 sierpnia 2018 roku został uruchomiony bankomat na ul. Wojska Polskiego 7 w Grucznie.

 

Uruchomienie bankomatu w Przysiersku

18 grudnia 2019 roku został uruchomiony bankomat na ul. Tucholskiej 6, w Przysiersku.

 

Przeniesienie bankomatu z Przysierska

02 grudnia 2020 roku został przeniesiony bankomat z ul. Tucholskiej 6, w Przysiersku do Świekatowa. Zastąpił on stojący tam stary bankomat.

 

Zamknięcie Puntu Kasowego w Grucznie

26 marca 2021 roku został zamknięty Punkt Kasowy w Grucznie. W PK został również zlikwidowany bankomat.