W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej, a także do celów marketingowych. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych i marketingowych. Aby wyrazić zgodę na instalowanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies wszystkich wskazanych wyżej kategorii kliknij przycisk "Zaakceptuj wszystkie". Poszczególne ustawienia plików cookies możesz zmieniać po kliknięciu przycisku „Zarządzaj preferencjami”. Jeśli ustawienia odpowiadają Twoim preferencjom, aby wyrazić zgodę na instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym w wybranym przez Ciebie zakresie kliknij przycisk "Zapisz moje wybory". Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności [link].

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Loading...

Kredyty dla firm i instytucji

 

 

 1. KREDYT OBROTOWY

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.

 

Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy.

 

 1. PODRĘCZNY KREDYT OBROTOWY

Podręczny Kredyt Obrotowy to oferta dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolniczą) od co najmniej 12 miesięcy, zaliczanych do sektora mikro oraz MŚP.

Podręczny Kredyt Obrotowy to stały dostęp do pieniędzy. Dzięki niemu bieżące koszty nie sprawią Twojej firmie żadnych trudności.

Produkt kredytowy przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wykorzystanie następuje gotówkowo lub bezgotówkowo poprzez realizację  dyspozycji w ciężar rachunku.

 Minimalna kwota kredytu to 5 000,00 zł

 

 1. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Kredyt przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych posiadających w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (z 6-ścio miesięczną historią rachunku).

       Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy, przy czym każdorazowo po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejnych 12 miesięcy bez konieczności spłaty na podstawie weryfikacji obrotów na rachunku.

       Prowizja pobierana jest przy uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym, oraz każdorazowo za odnowienie limitu kredytowego na kolejny rok, w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

 1. KREDYT UNIJNY SGB

Kredyt unijny SGB jest przeznaczony na realizację przedsięwzięcia z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, na pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

 

Przy udzielaniu kredytu mają zastosowanie przepisy określające zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych, zawarte w dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi, w szczególności uszczegółowienia do programów, rozporządzenia wykonawcze oraz dokumenty konkursowe.

Maksymalny okres kredytowania – 8 lat

 

 1. KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych.

Kredyt kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą.

Karencja - do 12 miesięcy.

Okres kredytowania – do 15 lat.

 

 1. KREDYT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Udzielany wspólnotom mieszkaniowym.

Finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów.

Kwota kredytu uzależniona od wysokości średniomiesięcznych wpływów na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej.

 

 1. KREDYT DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Przeznaczony dla JST na pokrycie niedoboru budżetu, planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Warunki kredytowania ustalane są indywidualnie dla każdego przetargu.

 

 1. PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE
 • ubezpieczenie majątku przedsiębiorcy
 • ochrona prawna (fachowa pomoc prawna w takich sytuacjach, jak: spór wynikający z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uzyskanie odszkodowania za zniszczony towar wskutek przedostającej się wilgoci z sąsiedniej nieruchomości),
 • ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników,
 • OC przedsiębiorcy (zabezpieczenie przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas prowadzenia działalności gospodarczej)

 

Kredyty dla rolników

 

 

 1. KREDYT OBROTOWY

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT.

Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy.

 

 1. KREDYT OBROTOWY "DOBRY PLON"

Kredyt obrotowy „DOBRY PLON” przeznaczony jest na zakup :

 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;
 • zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport;
 • pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych;
 • rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji;
 • paliwa i opału na cele rolnicze.

 

Spłata kredytu wg indywidualnego terminarza;

Maksymalny okres kredytowania – 18 miesięcy;

Maksymalna kwota kredytu to 1500,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

 

 1. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

Kredyt przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych posiadających w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (z 6-ścio miesięczną historią rachunku).

       Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy, przy czym każdorazowo po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejnych 12 miesięcy bez konieczności spłaty na podstawie weryfikacji obrotów na rachunku.

       Prowizja pobierana jest przy uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym, oraz każdorazowo za odnowienie limitu kredytowego na kolejny rok, w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

 1. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM„Agrolinia”

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Kredyt przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolniczą, posiadających w Banku rachunek bieżący od co najmniej 6-ściu miesięcy – Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (z 6-ścio miesięczną historią rachunku).

Maksymalna kwota kredytu uzależniona od wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku, poziomu zdolności kredytowej, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń. Przy czym  wartość kredytu nie powinna przekraczać:

-  50% wartości nieruchomości rolnych ustalonych  na podstawie średnich cen GUS lub

- trzykrotności średniomiesięcznych obrotów wynikających z prowadzonej działalności rolniczej z 12 ostatnich miesięcy na rachunku, jednak nie więcej niż 200 000,00 zł.

       Maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy, przy czym każdorazowo po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejnych 12 miesięcy bez konieczności spłaty na podstawie weryfikacji obrotów na rachunku.

       Prowizja pobierana jest przy uruchomieniu kredytu w rachunku bieżącym, oraz każdorazowo za odnowienie limitu kredytowego na kolejny rok, w wysokości określonej w Taryfie prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe obowiązującej w Banku.

 

 1. KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych.

 

Kredyt kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą.

Karencja - do 12 miesięcy.

Okres kredytowania – do 15 lat.

 

 1. KREDYT INWESTYCYJNY „Agrokredyt”

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na zakup majątku trwałego służącego produkcji rolnej, w tym zakup:

- gruntów rolnych;

- maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego;

- stada podstawowego zwierząt,

- budowę, modernizację budynków gospodarczych.

 

Kwota maksymalna – 80% wartości nieobciążonych użytków rolnych gospodarstwa liczonych wg cen GUS.

Karencja - do 18 miesięcy.

Okres kredytowania – do 20 lat. Kredytobiorcom do 40 roku życia (wg stanu na dzień złożenia wniosku) kredyt może zostać udzielony na okres  do lat 25.

 

 1. KREDYT GOSPODARSKI „Agro”

Kredyt  przeznaczony na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej,  na zakup:

- maszyn i urządzeń;

- bydła, trzody chlewnej;

(bez środków obrotowych do produkcji rolnej).

 

Kwota minimalna – 30 000,00 zł.

Kwota maksymalna – 200 000,00 zł.

Maksymalny okres kredytowania – 5 lat.

Karencja - do 12 miesięcy.

 

 1. PODRĘCZNY KREDYT OBROTOWY

Podręczny Kredyt Obrotowy to oferta dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolniczą) od co najmniej 12 miesięcy, zaliczanych do sektora mikro oraz MŚP.

Podręczny Kredyt Obrotowy to stały dostęp do pieniędzy. Dzięki niemu bieżące koszty nie sprawią Twojej firmie żadnych trudności.

Produkt kredytowy przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wykorzystanie następuje gotówkowo lub bezgotówkowo poprzez realizację  dyspozycji w ciężar rachunku.

 Minimalna kwota kredytu to 5000,00 zł

 

 1. KREDYT UNIJNY SGB

Kredyt unijny SGB jest przeznaczony na realizację przedsięwzięcia z udziałem dotacji zagranicznych funduszy pomocowych, na pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

Maksymalny okres kredytowania – 8 lat

 

 1. KREDYTY PREFERENCYJNE- z dopłatą ARiMR

Kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.